ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

Dwie pracownice Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie dopuściły się nadużyć finansowych, o których dyrektor żnińskiego szpitala zawiadomił Komendę Powiatową Policji w Żninie we wtorek.

Szczegóły przekazuje oficer prasowy żnińskiej policji Wioleta Burzych

Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledczy w toku prowadzonych czynności będą aktualnie weryfikować kwotę strat, jaką przyniosły szpitalowi pracownice oraz czas w jakim dochodziło do tego procederu.
Za przestępstwo określone w artykule 286 §1 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 294 §1 Kodeksu Karnego, kobietom grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Z racji, że kobiety weszły w posiadanie środków za pomocą operacji bankowych, rozwiązanie tej sprawy może czasochłonne, gdyż konieczne będzie zwolnienie z tajemnicy bankowej. Podjęcie takich działań jest możliwe za pomocą złożenia stosownych wniosków, które mają swój określony termin realizacji.
 

Kobietom postawiono zarzuty wynikające z następujących artykułów Kodeksu Karnego:

Art. 286. §1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 294 §1. Zabezpieczenie upada, gdy nie zostaną prawomocnie orzeczone: grzywna, przepadek, nawiązka, świadczenie pieniężne lub nie zostanie nałożony obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę ani nie zostaną zasądzone roszczenia o naprawienie szkody, a powództwo o te roszczenia nie zostanie wytoczone przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia.