ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

Regulamin konkursu
Walentynkowy konkurs

Konkurs ten nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009 nr 201 poz. 1540).

§ 1

Organizator


Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie radioznin.pl, prowadzące rozgłośnię radiową Radio Żnin FM, z siedzibą w Żninie, przy ul. Plac Wolności 20, 88-400 Żnin, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000299342, NIP 562-176-04-83, REGON 340419508,zwane w dalszej części "Organizatorem".

§ 2

Miejsce realizacji

1.    Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.    Konkurs emitowany będzie na antenie stacji radiowej Radio Żnin FM.

§ 3

Termin Konkursu

1.    Konkurs zorganizowany zostanie od 10 lutego 2016 r. do 12 lutego 2016 r. (do godz. 12.00).

§ 4

Cele Konkursu

1.    Celem Konkursu jest aktywny udział słuchaczy Radia Żnin FM w programie radiowym.

§ 5

Uczestnicy

1.    Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które są słuchaczami Radia Żnin FM.

2.    Osoby pełnoletnie, o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział
w Konkursie, o ile uzyskają zgodę na udział w Konkursie od swojego przedstawiciela ustawowego.

3.    Uczestnicy Konkursu zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem, który dostępny jest na stronie www.radioznin.fm lub w siedzibie Organizatora.

4.    W Konkursie nie mogą brać udział pracownicy i wolontariusze Organizatora,
a także członkowie ich rodzin oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.

§ 6

Uczestnictwo w Konkursie

1.    W terminie od 10 lutego 2016 r. do 12 lutego 2016 r. do godz. 12.00. Uczestnicy zgłaszać będą chęć udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości SMS pod numer 7248 o treści 96FM OPIS (gdzie OPIS oznacza Twoje życzenia walentynkowe). Koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer 7248 to 2,46 zł z VAT. (w tej cenie do wykorzystania 160 niepolskich znaków).

2.    Każdy z Uczestników może wysłać więcej niż jedno zgłoszenie.

3.    Spośród nadesłanych wiadomości SMS komisja wybierze i nagrodzi 3, jej zdaniem, najciekawsze życzenia walentynkowe.

4.    Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody.

§ 7

Nagrody

1.    Nagrodą w konkursie jest biżuteria (łańcuszek z wisiorkiem) o wartości 150,00 zł brutto ufundowana przez FINES Operator Bankowy, Żnin, Plac Wolności 21. W Konkursie zostaną przyznane 3 równorzędne nagrody.

2.    Nagroda nie może zostać zamieniona na jej równowartość w PLN.

3.    W przypadku, gdy przyznanie nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora nie będzie możliwe, Organizator zastrzega sobie prawo zamiany tej nagrody.

§ 8

Zasady przyznawania nagród

1.    Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zdaniem komisji konkursowej nadesłały najciekawsze życzenia walentynkowe.

2.    Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie, w sytuacji gdy powziął uzasadnione podejrzenie, że uczestnik podejmuje działania sprzeczne z regulaminem.

3.    Zwycięzcę Konkursu Organizator powiadamia o przyznaniu nagrody telefonicznie, poprzez wykonanie połączenia na numer z którego została nadesłana wiadomość. Treść nadesłanych SMSÓW może zostać odczytana na antenie Radia Żnin FM.

4.    Zwycięzca zobowiązany jest podać Organizatorowi na jego prośbę (poza anteną) swoje dane umożliwiające jego identyfikację: imię, nazwisko, adres zamieszkania. W przypadku odmowy podania danych osobowych Zwycięzca traci prawo do nagrody.

 

§ 9

Odbiór nagród

1.    Nagrodą w konkursie jest biżuteria (łańcuszek z wisiorkiem). Odbiór nagrody możliwy będzie w dniu 12.02.2016 r. w godzinach 15.00-17.00 w siedzibie redakcji Radia Żnin FM przy ul. Aliantów 1D.

2.    W przypadku, gdy wartość nagrody przekracza ustawową kwotę 760 zł Zwycięzca zobowiązany jest wpłacić na rzecz płatnika kwotę należnego zryczałtowanego podatku od wygranych w wysokości 10% wartości nagrody.

§ 10

Postanowienia końcowe

1.    Szczegółowy sposób realizacji Konkursu określa Organizator. Kwestie nie ujęte
w niniejszym regulaminie, a dotyczące konkursu rozstrzyga Organizator.

2.    Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone
w regulaminie.

3.    Uczestnicy Konkursów przystępując do udziału w Konkursie i podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Konkursu.

4.    Organizator jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe uczestników Konkursu zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.).

5.    Stowarzyszenie radioznin.pl jako Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne przedmiotów, które są nagrodami w Konkursie.