ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

Gęsina na świętego Marcina- czas start!

Mimo, że do 11 listopada pozostało jeszcze sporo czasu to jeszcze w tym miesiącu będzie można zawalczyć o gęsią tuszkę, która tradycyjnie powinna pojawić się na każdym polskim stole w dniu św. Marcina!
Jak co roku marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki ma do rozdania mieszkańcom gęsie tuszki. W tym roku będzie ich aż 2018.
Również Redakcja Radia Żnin FM rozdysponuje wśród Radiosłuchaczy 30 sztuk gęsiny, każda o wartości 150 zł brutto. Co trzeba zrobić, żeby 11 listopada zaserwować rodzinie obiad z gęsi?
Do wyboru są trzy opcje:

-drugi z konkursów adresowany jest do najmłodszych słuchaczy. Muszą oni wykonać pracę plastyczną (przestrzenną) z plasteliny/modeliny/masy solnej/masy papierowej/gliny o tematyce 'Gąska na Pałukach'. Prace należy dostarczać do redakcji Radia Żnin, przy ul. Aliantów 1 d w dniach od 24 do 27 września, w godzinach 7.00 do 19.00.
- w dniach od 24 do 28 września podczas codziennych audycji na antenie Radia Żnin Fm będzie można wziąć udział w konkursach na żywo. Każdego dnia do zgarnięcia aż 3 gęsie tuszki!
- konkurs SMSowy, w którym należy dokończyć zdanie 'Na św. Marcina gąskę wcina cała rodzina...'. Konkurs sms potrwa do 28 września, w nim mamy kdo wygrania 15 gęsich tuszek o wartości 150,00 zł brutto. Poniżej znajdziecie regulamin zabawy. Powodzenia!

REGULAMIN KONKURSU SMS-OWEGO
,,Kujawsko-Pomorska gęsina na św. Marcina”


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem konkursu  zwanego dalej "Konkursem" jest  Stowarzyszenie Radio Żnin FM z siedzibą w Żninie, zwane w dalszej części Regulaminu "Organizatorem"

2.Konkurs emitowany będzie w programie radiowym nadawanym przez Organizatora i oznaczanym znakiem towarowym „Radio Żnin FM”, zwanym w dalszej części Regulaminu "RŻFM".

3.Nagrody w Konkursie zapewnia fundator.

4.Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.Konkurs jest realizowanyod 24.09.18 do 28.09.18 do godziny 18.00
6.Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca użytkownikiem telefonu komórkowego, stacjonarnego. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

7.Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.
8.Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu na stronie www.radioznin.fm

9. Jedna osoba może wygrać tylko raz w czasie trwania konkursu.


II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.Konkurs polega na wysłaniu SMS-a pod numer  7148 – koszt: 1,23 z VAT zł. W treści należy wpisać 96fm a dalej wpisać słowo KONKURS i dokończyć zdanie „Na św. Marcina gąskę wcina cała rodzina...”

2. Za Zwycięzcę konkursu uznanych zostanie 15 osób , które udzielą najciekawszej, najbardziej zabawnej lub najbardziej nowatorskiej odpowiedzi.

3. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do odebrania połączenia telefonicznego w momencie jego wykonywania przez dziennikarza rozgłoścni. Za nieodebrane połączenie telefoniczne uważa się dźwięk szóstego sygnału typu: „wolny”, „zajęty” lub informację  „niedostępny”. W sytuacji nie odebrania przez Zwycięzcę Konkursu połączenia telefonicznego, wykonana zostanie druga próba. Zostanie ona uznana za nieudaną jeśli nastąpi powtórzenie zasad opisanych w tym punkcie.

4. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w paragrafie II, pkt 5, Prowadzący wdroży procedurę informowania Zwycięzcy Konkursu dla kolejnej osoby, która została wyłoniona wg zasad opisanych w paragrafie II, pkt 3.

5.Sporne kwestie w szczególności, w zakresie prawidłowości udzielanych odpowiedzi na antenie RŻFM, rozstrzyga Prowadzący.
6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność połączenia telefonicznego, a w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych oraz za awarie w czasie trwania Konkursu na antenie Stacji Radiowej.

7. O miejscu odbioru nagrody poinformujemy zwycięzców telefonicznie.

 

III.NAGRODY
1.Nagrodą w konkursie jest:

- 15 gęsich tuszek, każda o wartości 150,00zł brutto

2.Uczestnik Konkursu uzyskujący prawo do Nagrody ma obowiązek podać Organizatorowi swoje imię i nazwisko, adres, a także wszelkie inne dane niezbędne Organizatorowi w celu wykonania obowiązków określonych w Regulaminie lub wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Uczestnik Konkursu, który otrzymał prawo do Nagrody zostanie poinformowany przez Organizatora, na numer telefonu, który nadesłano w Zgłoszeniu, o sposobie, miejscu i terminie odbioru Nagrody.

4. Jeśli wartość Nagrody przekroczy wartość 760 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych), Przed wydaniem Nagrody Organizator pobierze od Uczestnika Konkursu, 10% zryczałtowany podatek dochodowy od wartości łącznej nagrody, stosownie do treści obowiązujących przepisów podatkowych.

 5.Wskutek odmowy podania przez Uczestnika Konkursu danych wyliczonych w ust. 3 powyżej, nie stawienie się w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora, celem odbioru Nagrody, nieuiszczenia podatku zgodnie z pkt. IV

ust. 5 Regulaminu Uczestnik Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody.

6.Z zastrzeżeniem treści ust. 2 powyżej, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

7. Organizator wydaje Nagrody działając w imieniu Fundatora. Własność Nagród w żadnym momencie nie przechodzi na Organizatora.

 

IV.KOMISJA KONKURSOWA
1.Organizator powierza realizację danej edycji Konkursu oraz ocenę wyjątkowości przychodzących SMS Prowadzącemu w tym czasie program w RŻFM, który jednocześnie czuwa nad prawidłowością przebiegu Konkursu.

2.Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają jakimkolwiek odwołaniom.

 

 

V. DANE OSOBOWE

1.Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.

2.Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

3.Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

 

VI.PRAWA AUTORSKIE

1.Uczestnik Konkursu udostępniając Organizatorowi zgłoszenie lub treść swojej rozmowy z osobą prowadzącą Konkurs i wszelkie pozostałe rejestrowane rozmowy, upoważnia Organizatora do wykorzystywania ich w wybrany przez Organizatora sposób, w szczególności do  emisji na antenie RŻFM.

2. Jeżeli treść rozmowy Uczestnika Konkursu będzie miała cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwilą jej rejestracji udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z niej, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na wszystkich znanych w chwili nabycia polach eksploatacji, w szczególności:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

3. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

4. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 2 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.

5. Zwycięzcy Konkursu udzielają Organizatorowi prawa do wykorzystania ich wizerunku utrwalonego w czasie odbioru Nagrody i w Reportażu z Wydarzenia, a także opublikowania imienia i nazwiska Zwycięzcy Konkursu, w związku z uzyskaniem prawa do Nagrody.

 

VII.REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.

3.Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres numer telefonu, z którego nawiązano połączenie telefoniczne , wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nawiązanie połączenia telefonicznego  przez osobę nieuprawnioną i wynikłe stąd skutki.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo Uczestników Konkursu.

2.Organizator ma prawo zdecydować o nie kontynuowaniu rozmowy z uczestnikiem/Zwycięzcą Konkursu  z powodu złej jakości połączenia. Jeżeli nie uda się w kolejnej próbie połączenia z tą osobą nawiązać połączenia zadowalającej jakości, Organizator - decyzją Komisji Konkursowej może odmówić prawa do przyznania nagrody takiej osobie. W takim przypadku prawo do udziału w Konkursie uzyskuje kolejny Uczestnik, wyłoniony przy zachowaniu zasad, określonych w zdaniu pierwszym ust. 2 pkt. II Regulaminu.

3.Wysyłając zgłoszenie zgodnie z  pkt. II Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

4.Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

5.Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Konkursu.

6.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptacje regulaminu konkursu.

8. Szczegółowy sposób realizacji Konkursu określa organizator. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie, a dotyczące konkursu rozstrzyga Organizator.