ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

Weź udział w naszym konkursie "Andrzejkowe wróżby z Radiem Żnin Fm" i wybierz się na magiczną zabawę andrzejkową do Pałacu w Grochowiskach Szlacheckich.
Uzupełnij zdanie "W Andrzejkowy ...woskowej figurki", swoją odpowiedź wyślij na numer 7248 na początku wpisując 96FM (koszt 2,46 zł z VAT). Najciekawszą odpowiedź nagrodzimy zaproszeniem dla dwóch osób. Konkurs trwa od 8  do 14 listopada 2017 r. Regulamin i zasady znajdziesz poniżej.

Regulamin konkursu Andrzejkowe wróżby z Radiem Żnin FM!

Konkurs ten nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009 nr 201 poz. 1540).


§ 1

Organizator

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie radioznin.fm, prowadzące rozgłośnię radiową Radio Żnin FM, z siedzibą w Żninie, przy ul. Aliantów 1d, 88-400 Żnin, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000299342, NIP 562-176-04-83, REGON 340419508,zwane w dalszej części "Organizatorem".

§ 2

Miejsce realizacji

1.    Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.    Konkurs emitowany będzie na antenie stacji radiowej Radio Żnin FM.

§ 3

Termin Konkursu

1.    Konkurs zorganizowany zostanie od 8 listopada do 14 listopada 2017r. (do godz.23.59).

§ 4

Cele Konkursu

1.    Celem Konkursu jest aktywny udział słuchaczy Radia Żnin FM w programie radiowym.

§ 5

Uczestnicy

1.    Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które są słuchaczami Radia Żnin FM.

2.    Osoby pełnoletnie, o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie, o ile uzyskają zgodę na udział w Konkursie od swojego przedstawiciela ustawowego.

3.    Uczestnicy Konkursu zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem, który dostępny jest na stronie www.radioznin.fm lub w siedzibie Organizatora.

4.    W Konkursie nie mogą brać udział pracownicy i wolontariusze Organizatora,
a także członkowie ich rodzin oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.

§ 6

Uczestnictwo w Konkursie

1.    W terminie od 8 listopada 2017 r. do 14 listopada 2017 r. do godz. 23.59. Uczestnicy zgłaszać będą chęć udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości SMS pod numer 7248 o treści 96FM (OPIS) , gdzie OPIS oznacza dokończenie brakującego fragmentu zdania, zaczynającego się od słów W ANDRZEJKOWY(….) i kończący słowami WOSKOWEJ FIGURKI.
Koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer 7248 to 2,46zł z VAT. ( w tej cenie do wykorzystania 160 niepolskich znaków)

2.    Każdy z Uczestników może wysłać więcej niż jedno zgłoszenie.

3.    Spośród nadesłanych wiadomości SMS komisja wybierze i nagrodzi 1, jej zdaniem, najciekawszy i najbardziej oryginalny opis.

4.    Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody.

§ 7

Nagrody

1.    Nagrodą w konkursie jest :
- Zaproszenie dla dwóch osób na imprezę Andrzejkową w Pałacu w Grochowiskach Szlacheckich 18 listopada ( o wartości 140,00 zł brutto ufundowana przez Restaurację i Pałac w Grochowiskach Szalcheckich)

2.    Nagroda nie może zostać zamieniona na jej równowartość w PLN.

3.    Przy wybraniu tańszej nagrody nie zostanie zwrócona różnica w cenie.

4.    W przypadku, gdy przyznanie nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora nie będzie możliwe, Organizator zastrzega sobie prawo zamiany tej nagrody.

§ 8

Zasady przyznawania nagród

1.    Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zdaniem komisji konkursowej nadesłały najciekawszą odpowiedź dotyczącą osoby i wyboru nagrody.

2.    Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie, w sytuacji gdy powziął uzasadnione podejrzenie, że uczestnik podejmuje działania sprzeczne z regulaminem.

3.    Zwycięzcę Konkursu Organizator powiadamia o przyznaniu nagrody telefonicznie, poprzez wykonanie połączenia na numer z którego została nadesłana wiadomość. Treść nadesłanych SMSÓW może zostać odczytana na antenie Radia Żnin FM.

4.    Zwycięzca zobowiązany jest podać Organizatorowi na jego prośbę (poza anteną) swoje dane umożliwiające jego identyfikację: imię, nazwisko, adres zamieszkania. W przypadku odmowy podania danych osobowych Zwycięzca traci prawo do nagrody.

§ 9

Odbiór nagród

1.    Nagrodą w konkursie jest zaproszenie, które czekać będzie na zwycięzcę w Pałacu w Grochowiskach Szlacheckich w dniu imprezy, po podaniu danych przedstawicielowi Radia Żnin Fm.

2.    W przypadku gdy wartość nagrody przekracza ustawową kwotę 760 zł Zwycięzca zobowiązany jest wpłacić na rzecz płatnika kwotę należnego zryczałtowanego podatku od wygranych w wysokości 10% wartości nagrody.

§ 10

Postanowienia końcowe

1.    Szczegółowy sposób realizacji Konkursu określa Organizator. Kwestie nie ujęte
w niniejszym regulaminie, a dotyczące konkursu rozstrzyga Organizator.

2.    Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone
w regulaminie.

3.    Uczestnicy Konkursów przystępując do udziału w Konkursie i podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Konkursu.

4.    Organizator jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe uczestników Konkursu zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.).

5.    Stowarzyszenie radioznin.fm jako Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne przedmiotów, które są nagrodami w Konkursie.