ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

Weź udział w konkursie paliwowym Radia Żnin FM i wygraj paliwo do swojego samochodu! Do wygrania bony paliwowe o wartości 200,150 i 100 zł brutto.

Między 24 a 28 lipca wyślij zgłoszenie do konkursu 7248 o treści 96FM. W sobotę 29 lipca po 11.00 do wszystkich uczestników konkursu wyślemy SMS z pytaniem konkursowym! Wygrają 3 osoby, które najszybciej przyślą prawidłową odpowiedź! Paliwo dla słuchaczy Radia Żnin Fm funduje sponsor konkursu Stacja Paliw Lipro-Petrol, Żnin Mickiewicza 92. Koszt wysłania zgłoszenia to 2,46 zł z VAT

Szczegóły i regulamin poniżej.

Regulamin konkursu
35 urodziny LIPRO!


Konkurs ten nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009 nr 201 poz. 1540).

§ 1
Organizator


Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Radio Żnin FM, prowadzące rozgłośnię radiową Radio Żnin FM, z siedzibą w Żninie, przy ul.Aliantów 1d, 88-400 Żnin, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000299342, NIP 562-176-04-83, REGON 340419508, zwane w dalszej części "Organizatorem".
Sponsorem nagród w Konkursie jest LIPRO PETROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Żninie, pod adresem: Mickiewicza 41, 88-400 Żnin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000502313 (zwana w dalszej części „Sponsorem”).

§ 2
Miejsce realizacji

Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Konkurs emitowany będzie na antenie stacji radiowej Radio Żnin FM.

§ 3
Termin Konkursu

Konkurs zostanie zorganizowany w dniach: od 24 lipca do 29 lipca 2017 r.
Ogłoszenie wyników odbędzie się na stronie internetowej Radia Żnin FM.
Wyniki przekazywane zostaną w terminie 24 godzin od zakończenia trwania konkursu Sponsorowi. Laureaci informowani są o wygranej telefonicznie.

§ 4
Cele Konkursu

Celem Konkursu jest aktywny udział słuchaczy Radia Żnin FM w programie radiowym.

§ 5
Uczestnicy


Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które są słuchaczami Radia Żnin FM.
Osoby pełnoletnie, o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie, o ile uzyskają zgodę na udział w Konkursie od swojego przedstawiciela ustawowego.
Uczestnicy Konkursu zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem, który dostępny jest na stronie www.radioznin.fm lub w siedzibie Organizatora.
Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptacje regulaminu konkursu.


§ 6
Ograniczenia uczestnictwa w konkursie


Jedna osoba może wygrać tylko raz w czasie trwania konkursu.
Przy odbiorze nagrody należy okazać dokument potwierdzający tożsamość. Do odbioru nagrody uprawniony jest wyłącznie uczestnik, który spełni warunki opisane
w niniejszym regulaminie.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, wolontariusze Organizatora
i Sponsora.
Zakaz uczestnictwa w konkursie dotyczy również członków najbliższej rodziny pracowników i współpracowników wyżej wymienionych podmiotów.

§ 7
Uczestnictwo w Konkursie


Od 24 lipca do 28 lipca 2017 r. Uczestnicy zgłaszać będą chęć udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości SMS na specjalną bramkę: numer 7248, o treści: 96FM koszt SMS-a to 2.46 zł brutto.
W sobotę, 29 lipca 2017 r. pomiędzy godziną 11.00 a 12.00, do wszystkich Uczestników wysłane zostanie za pośrednictwem systemu Panoramix (bramki sms) pytanie konkursowe. Zadaniem Uczestników Konkursu jest przesłanie odpowiedzi na zadane pytanie w jak najkrótszym czasie.
Odpowiedzi należy wysłać SMS-em na numer 7248 wpisując: 96fm ODP (gdzie ODP oznacza odpowiedź na zadane pytanie). Koszt SMS-a to 2.46 zł brutto

§ 8
Nagrody


Nagrodami w konkursie są:
I nagroda: bon o wartość 200 zł brutto na paliwo.
II nagroda: bon o wartości 150 zł brutto na paliwo.
III nagroda: bon o wartości 100 zł brutto na paliwo.
O nagrodzie zwycięzcy będą informowani na bieżąco.

§ 9
Zasady przyznawania nagród

Zdobywcami nagród zostaną osoby, które w najkrótszym czasie udzielą poprawnej odpowiedzi na przesłane SMS-em pytanie konkursowe (I nagrodę otrzymuje osoba, która najszybciej przesłała SMS-a zwrotnego z poprawną odpowiedzią (Zwycięzca Konkursu, II nagrodę kolejna osoba, itd.). Czas w jakim została przesłana odpowiedź odczytywany jest z systemu obsługującego bramki SMS-owe Radia Żnin FM – Panoramix.
Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie, w sytuacji, gdy powziął uzasadnione podejrzenie, że uczestnik podejmuje działania sprzeczne
z regulaminem.
Zwycięzcę Konkursu Organizator powiadamia o przyznaniu nagrody telefonicznie
Zwycięzca zobowiązany jest podać Organizatorowi na jego prośbę swoje dane umożliwiające jego identyfikację: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu, osobistego. W przypadku odmowy podania danych osobowych zwycięzca traci prawo do nagrody.
Pozostałych Laureatów Konkursu Organizator informuje o wygranej telefonicznie w dniu rozstrzygnięcia konkursu, poza anteną radiową. Również Laureaci mają obowiązek odebrania telefonu w czasie próby połączenia do 5 sygnałów pod groźbą utraty prawa do nagrody. W przypadku nieodebrania telefonu w wymaganym czasie, prawo do nagrody przechodzi na kolejnego Uczestnika.
Organizator zobowiązany jest zachować przez 28 dni od daty rozstrzygnięcia na antenie screen ekranu z rozstrzygnięciem Konkursu, który może przedstawić Uczestnikom konkursu na ich pisemną prośbę.

§ 10
Odbiór nagród

Zwycięzcy otrzymują nagrodę w sposób uzgodniony z Organizatorem (bon do wykorzystania u Sponsora odbierają u Sponsorowanego).
Nagrody wydawane są na STACJI LIPRO PETROL 88-400 Żnin, ul Mickiewicza 92, po weryfikacji tożsamości zwycięzcy.
Uczestnik Konkursu musi odebrać nagrodę w terminie 14 dni od jej przyznania.

§ 11
Postępowanie reklamacyjne

Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu, należy nadsyłać w formie pisemnej na adres Stowarzyszenie radioznin.pl Plac Wolności 20, 88-400 Żnin,
w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego zakończenia. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego. Złożone przez uczestników reklamacje, będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni
o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

§ 12
Postanowienia końcowe

Szczegółowy sposób realizacji Konkursu określa Organizator. Kwestie nie ujęte
w niniejszym regulaminie, a dotyczące konkursu rozstrzyga Organizator.
Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone
w regulaminie.
Uczestnicy Konkursów przystępując do udziału w Konkursie i podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Konkursu.
Organizator jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe uczestników Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.).