ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

Walentynki tuż, tuż. Z tej okazji Radio Żnin Fm przygotowało szereg konkursów, w których zakochani mogą zgarnąć wyjątkowy prezent dla swojej drugiej połówki.

Już dziś rusza zabawa sms, w której do wygrania mamy:
- Kosz na walentynkowy wieczór ufundowany przez Spółdzielnię
Rolniczo-Handlową Rolnik w Żninie, o wartości 100,00 zł brutto;

- Kolację dla dwojga w Dworze Marcinkowo Górne o wartości 100 zł brutto;
- Dowolna kompozycja kwiatowa o wartości 50 zł brutto ufundowana przez kwiaciarnię „B&J Flowers” w Galerii Pałuckiej.

Jak wygrać ? To proste!

Wyślij
SMS pod numer 7248 o treści 96FM NAGRODA OPIS, gdzie NAGRODA oznacza jedną z trzech nagród (kosz,kolacja,bukiet) o którą grasz, a OPIS oznacza odpowiedź na pytania: Komu i dlaczego chciałbyś podarować tę właśnie nagrodę? Koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer 7248 to 2,46zł z VAT.
Zabawa potrwa do 14.02.2017r. Regulamin konkursu znajdziecie poniżej.

Natomiast w dzień Św. Walentego od samego rana nasi prezenterzy, w trakcie stałych audycji przygotują dla Was konkursy, w których do zgarnięcia będzie:
- deser z kawą dla dwojga w Cukierni Staropolska w Galerii Pałuckiej w Żninie,
- dwa podwójne bilety do kina Helios w Gnieźnie
- voucher na imprezę "Nocne saunowanie" 14 lutego od 21.00-24.00 na barcińskim basenie dla dwóch osób
- voucher na manicure hybrydowy w Salonie Urody Joanny Koziełek
w Żninie
- kolacja w restauracji Drogorad w Mieleszynie 

 

 

Regulamin konkursu Serduszko puka w rytmie...Radio Żnin FM!

Konkurs ten nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009 nr 201 poz. 1540).

§ 1 Organizator

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie radioznin.fm, prowadzące rozgłośnię radiową Radio Żnin FM, z siedzibą w Żninie, przy ul. Aliantów 1d, 88-400 Żnin, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000299342, NIP 562-176-04-83, REGON 340419508,zwane w dalszej części "Organizatorem".

§ 2 Miejsce realizacji

1.    Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 2.    Konkurs emitowany będzie na antenie stacji radiowej Radio Żnin FM.

§ 3 Termin Konkursu

1.    Konkurs zorganizowany zostanie od 7 lutego 2017r. do 13 lutego 2017r. (do godz.23.59).

§ 4 Cele Konkursu

1.    Celem Konkursu jest aktywny udział słuchaczy Radia Żnin FM w programie radiowym.

§ 5 Uczestnicy

1.    Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które są słuchaczami Radia Żnin FM.
2.    Osoby pełnoletnie, o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie, o ile uzyskają zgodę na udział w Konkursie od swojego przedstawiciela ustawowego.
3.    Uczestnicy Konkursu zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem, który dostępny jest na stronie www.radioznin.fm lub w siedzibie Organizatora.
4.    W Konkursie nie mogą brać udział pracownicy i wolontariusze Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.

§ 6 Uczestnictwo w Konkursie
1.    W terminie od 7 lutego 2017 r. do 14 lutego 2017 r. do godz. 23.59. Uczestnicy zgłaszać będą chęć udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości SMS pod numer 7248 o treści 96FM NAGRODA OPIS (gdzie NAGRODA oznacza jedną z trzech nagród, o którą gra słuchacz, a OPIS oznacza odpowiedź na pytania: KOMU CHCE PODAROWAĆ DANĄ NAGRODĘ I DLACZEGO?). Koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer 7248 to 2,46zł z VAT. ( w tej cenie do wykorzystania 160 niepolskich znaków)
2.    Każdy z Uczestników może wysłać więcej niż jedno zgłoszenie.
3.    Spośród nadesłanych wiadomości SMS komisja wybierze i nagrodzi 3, jej zdaniem, najciekawszych i najbardziej oryginalnych opisów.
4.    Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody.

§ 7 Nagrody

1.    Nagrodą w konkursie jest :
- KOSZ NA WIECZÓR WALENTYNKOWY ( o wartości 100,00zł brutto ufundowany przez Spółdzielnię Rolniczo-Handlową ROLNIK ze Żnina).
-KOLACJA DLA DWOJGA ( o wartości 100,00 zł brutto ufundowana przez Restaurację Dwór w Marcinkowie Górnym)
-DOWOLNA KOMPOZYCJA KWIATOWA NA WALENTYNKI ( o wartości 50,00 zł brutto ufundowana przez Kwiaciarnie B&J FLOWERS w Galerii Pałuckiej w Żninie)
2.    Nagroda nie może zostać zamieniona na jej równowartość w PLN. 3.    Przy wybraniu tańszej nagrody nie zostanie zwrócona różnica w cenie. 4.    W przypadku, gdy przyznanie nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora nie będzie możliwe, Organizator zastrzega sobie prawo zamiany tej nagrody.

§ 8 Zasady przyznawania nagród
1.    Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zdaniem komisji konkursowej nadesłały najciekawszą odpowiedź dotyczącą osoby i wyboru nagrody.
2.    Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie, w sytuacji gdy powziął uzasadnione podejrzenie, że uczestnik podejmuje działania sprzeczne z regulaminem.
3.    Zwycięzcę Konkursu Organizator powiadamia o przyznaniu nagrody telefonicznie, poprzez wykonanie połączenia na numer z którego została nadesłana wiadomość. Treść nadesłanych SMSÓW może zostać odczytana na antenie Radia Żnin FM.
4.    Zwycięzca zobowiązany jest podać Organizatorowi na jego prośbę (poza anteną) swoje dane umożliwiające jego identyfikację: imię, nazwisko, adres zamieszkania. W przypadku odmowy podania danych osobowych Zwycięzca traci prawo do nagrody.

§ 9 Odbiór nagród
1.    Nagrodą w konkursie jest bon uprawniający do odbioru nagrody w wyznaczonym punkcie. Odbiór nagrody możliwy będzie w dniu 14.02.2017r. w godzinach 9.00-17.00 w siedzibie redakcji Radia Żnin FM przy ul. Aliantów 1d.
2.    W przypadku gdy wartość nagrody przekracza ustawową kwotę 760 zł Zwycięzca zobowiązany jest wpłacić na rzecz płatnika kwotę należnego zryczałtowanego podatku od wygranych w wysokości 10% wartości nagrody.

§ 10 Postanowienia końcowe
1.    Szczegółowy sposób realizacji Konkursu określa Organizator. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie, a dotyczące konkursu rozstrzyga Organizator.
2.    Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w regulaminie.
3.    Uczestnicy Konkursów przystępując do udziału w Konkursie i podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Konkursu.
4.    Organizator jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe uczestników Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.).
5.    Stowarzyszenie radioznin.fm jako Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne przedmiotów, które są nagrodami w Konkursie.